Boat trip to the lighthouse Pater Noster

20 July 2015

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

There have been no blog post for almost one month, I apologize. We've been out on the island in Bohuslän on holiday. The weather was not the best - windy, cold and rainy. But we love the coast and sea in any weather so we had breakfast on the pier, swam, went fishing and made small trips.
Early one sunny morning the sea was calm as a mirror and we went by boat to Hamneskär and the lighthouse Pater Noster.

Det har inte blivit några blogginlägg på nästan en månad, jag ber om ursäkt. Vi har varit ute på ön i Bohuslän på semester. Vädret var inte det bästa - blåsigt, kallt och regnigt. Men vi älskar kusten och havet i alla väder så vi åt frukost på bryggan, simmade, fiskade och gjorde små utflykter ändå.
Tidigt en solig morgon låg havet lugnt som en spegel så vi tog båten till Hamneskär och fyren Pater Noster.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,


I've always been fascinated by lighthouses.
I don't know why, but there's something special about them.

Jag har alltid varit fascinerad av fyrar.
Jag vet inte varför, men det är något speciellt med dem.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

The harbour at Hamneskär is very tiny and shallow!
But our boat is just a small motor boat so that was no problem for us.
This is the only opening out to the sea and in the distance (about 10 km away) one can see the castle in Marstrand.

Hamnen vid Hamneskär är superliten och grund!
Men vår båt är bara en liten motorbåt så det var inga problem för oss.
Detta är den enda öppning ut mot havet och i fjärran (ca 10 km bort) kan man se fästningen i Marstrand.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

West of Hamnskär there's nothing but ocean all the way to Denmark.
The smooth rocks were perfect for picnic and for watching boats passing by and some seals.

Utanför Hamneskär är det bara hav ända till Danmark.
De släta klippor var perfekt för picknick och för att sitta och titta på båtar som passerar och några sälar.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

The lighthouse was built 1868 and it's 35 meter high.
It's a really impressive building, built on a small and barren islet far out in the ocean.
Even in daylight it's a majestic landmark for navigation.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

Fyren byggdes 1868 och den är 35 meter hög.
Det är en riktigt imponerande byggnad, byggd på en liten och karga holme långt ute i havet.
Även i dagsljus är den ett majestätisk landmärke för navigering.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,
pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

We were very lucky to meet the keeper just next to the lighthouse.
An event company had just been up in the lighthouse with some clients and the keeper was kind 
enough to let us up as well to have a look at the view.

Vi hade turen att möta fyrvakten alldeles nedanför fyren.
Ett eventföretag  hade precis varit upp i fyren med några klienter och fyrvaktaren var vänlig 
och lät oss också gå upp.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

Do I need to say that the view was breathtaking?
On this picture one can see how small the harbour is, there's only room for a few boats at a time.

Behöver jag säga att utsikten var fantastisk?
På den här bilden kan man se hur liten hamnen är, det finns bara plats för några få båtar åt gången.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

And here are "all" the buildings, where the lighthouse keeper and his family lived until late 30s.
To the left there's a small garden where they used to grow potatoes and vegetables.
The rest of the islet are just rocks. 
It must have been a very hard life!

Och här är "alla" byggnader, där fyrvaktaren och hans familj bodde tills slutet av 30-talet.
Till vänster finns en liten trädgård där de odlade potatis och grönsaker.
Resten av holmen består bara utav klippor.
Det måste ha varit ett mycket hårt liv!

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

What really surprised me was all the ornaments inside and at the top of the lighthouse.
Inside the stairway there were columns and out on the balcony there was ornaments of flowers and lion heads. 
The rim around the top balcony was made in some kind of pattern with stars.
They certainly valuated beauty and good craftsmanship more in the 19th century.

Vad som verkligen förvånade mig var alla utsmyckningar inne i och uppe på toppen av fyren.
Inne i trapphuset fanns ett flertal kolumner och ut på balkongen fanns ornament med blommor och lejonhuvuden. Kanten runt översta balkongen utgjordes av ett slags hålmönster med stjärnor.
De värderade verkligen utsmyckningar och ett bra hantverk mer förr i tiden.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

Next to the lighthouse there's a little house with fog horns.
I would do almost anything to get it and use it as a studio and summer cottage!

Bredvid fyren ligger ett litet hus med mistlurar.
Jag skulle göra nästan vad som helst för att få det och använda det som studio och sommarstugan!

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,
pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

Even though the islet is small, we spent almost a whole day out there exploring and watching the ocean. And of course we looked up at the top of Pater Noster every now and then thinking wow, it's really magestic.

Även om holmen är liten, så vi tillbringade nästan en hel dag där ute med att utforska och titta på havet. Och naturligtvis vi tittade upp mot toppen av Pater Noster då och då och tänkte wow, den är verkligen hög.

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,

pater noster, fyr, fry bohuslän, pater noster fyr, lighthouse. lighthouse sweden, lighthouse pater noster, hamneskär, fyr hamneskär,
// Photography by Emelie Ekborg

You Might Also Like

0 Comments

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
................................